Vyhlásenie o prístupnosti - Obecná knižnica Šarišské Dravce

OBECNÁ KNIŽNICA
Šarišské Dravce 67, 082 73
Prejsť na obsah

Výpožičné hodiny:

Pondelok:
8:30 - 12:30

Utorok:
16:00 - 17:30     

Štvrtok:
8:30 - 12:30

Adresa

Obecná knižnica
Šarišské Dravce č. 67
082 73

Kontakt:

Mgr. Katarína Skurková
Tel.: +421 908 083 099
E-mail:

Vyhlásenie o prístupnosti

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
Vyhlásenie o prístupnosti
Obecná knižnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej   správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa   smernice (EÚ) 2016/2012 z dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových   stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledovné webové sídlo:

www.oksardravce.eu

Štruktúra informácií

Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam hendikepovaných   užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.

Stav súladu

Uvedené webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o   informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dôvodu   nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky uvedené   nižšie.

Prístupnosť obsahu

Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo   formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú   typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie.   Formáty DOC a PDF sú vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto   dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V   niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je   určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.
Dokumenty vo formáte pdf sú ojedinele zverejnené v oskenovanom obrázkovom   formáte. Dôvodom tohto stavu je to, že pôvodný dokument nebol dostupný v digitálnej forme, ale iba vo forme fyzického výtlačku a jeho kvalita   nebola dostatočná na oskenovanie s rozpoznávaním textu. (V prípade   rozpoznávania textu z nekvalitných výtlačkov dochádza k nesprávnemu   rozlišovaniu znakov, čo má za následok čiastočné alebo úplné pozmenenie a znehodnotenie dokumentu,)  

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 15.1.2019.

Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ)   2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o   prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)   2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov   verejného sektora.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 22.3.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obecná knižnica má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkým ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť,   ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Kontakt je:

Obecná knižnica
Šarišské Dravce č. 67
082 73

telefón: 0917 335 949
e-mail:  obeckniznicasrdr@gmail.com

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v   rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1   písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci   vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a   informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Webové sídlo

Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky

Túto webovú stránku prevádzkuje Obecná knižnica v Šarišských Dravciach. Webová stránka je vytvorená a   editovaná projektovým webovým editorom Incomedia Website X5 Pro a   poskytovaná vo forme služby dodávateľom Marek Sirotňák - počítačové   služby.

Webové stránky sú uložené na   webhostingu vo forme statického obsahu a (vzhľadom na súčasné potreby)   nijako nespracúvajú (neprijímajú) osobné údaje návštevníkov webových   stránok. V prípade, že takáto potreba nastane, návštevník webovej stránky bude vyzvaný na udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov, pričom bude informovaný o účele a rozsahu spracovávaných osobných údajov a o dobe platnosti súhlasu.   Návštevník webovej stránky bude mať možnosť svoj súhlas kedykoľvek   odvolať.

Poskytovateľ služby (editor) webových stránok Marek Sirotňák - počítačové služby, ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje v súčasnosti nie sú spracovávané. V prípade, že dôjde k potrebe   spracovávať osobné údaje, editor vyhlasuje, že údaje poskytované do   databázy alebo súboru na webhostingu budú dostatočne zabezpečené proti   strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytne žiadne sprístupnené   osobné údaje tretím osobám.

Kontakt na technického prevádzkovateľa - editora:

Marek Sirotňák - počítačové služby
Červenica pri Sabinove č. 40
082 56

telefón: +421 944 490 977
e-mail: marek.sirotnak@gmail.com
web: it-pocitace.pro

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 22.3.2017.

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Adresa:
Obecná knižnica
Šarišské Dravce č. 67
082 73

telefón: 0917 335 949
e-mail:  obeckniznicasrdr@gmail.com
web: www.oksardravce.eu
IČO: 42089476
DIČ: 2120355930
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Posledná aktualizácia:
4. 4. 2024
Návrat na obsah