Obecná knižnica Šarišské Dravce

OBECNÁ KNIŽNICA
Šarišské Dravce 67, 082 73
Prejsť na obsah
Obecná knižnica - príspevková organizácia
Obec Šarišské Dravce vytvorila dňa 07.10.2009 príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou pod názvom Obecná knižnica so sídlom v budove zrekonštruovaného kaštieľa.

V zmysle zriaďovacej listiny plní príspevková organizácia funkciu obecnej knižnice pre obec Šarišské Dravce a priľahlé obce regiónu s úlohou vytvárať a sprístupniť univerzálny knižničný fond a poskytnúť základné aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

Od 10.10.2016 je vedúcou príspevkovej organizácie Mgr. Katarína Haboráková.

Obecná knižnica v spolupráci s ostatnými miestnymi a regionálnymi inštitúciami organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie, informačné, spoločenské a športové aktivity, rovnako aj poznávacie a prezentačné aktivity smerujúce k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce či regiónu a aktívne sa podieľa aj na rozvoji kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Adresa